Zobacz ogłoszenie o naborze 2016 – 8.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.
Termin, od którego można składać wnioski od 30 grudnia 2016 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do 20 stycznia 2017 r. do godz. 15:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru I – II kw. 2017 r.
Miejsce składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0).
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie 
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:
•    powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
•    Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;
•    Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz
•    Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia 
w postaci usług i instrumentów wskazanych w ww. ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa 
w art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.W ramach projektów planowane jest zastosowanie Pakietu narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet), składającego się z typów operacji, w skład których wchodzą usługi 
i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w tym:
a)    diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe) – zadania 
obligatoryjne;
b)    podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
c)    pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
d)    wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy, w tym prace interwencyjne.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów znajdują się w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (80% UE i 20% wkładu krajowego).                                                                                                                                                 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów •    na rok 2017 wynosi: 63 605 056,00* PLN (w tym kwota w części EFS to – 50 884 045,00 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego to – 12 721 011,00 PLN);
•    na rok 2018 wynosi: 73 754 616,60* PLN (w tym w części EFS – 59 003 693,28 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego – 14 750 923,32 PLN).
* Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 i 2018.
Regulamin konkursu Załącznik
Wzór wniosku o dofinansowanie Załącznik
Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy.
Pytania i odpowiedzi 
 
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
Tel.: (22) 578 44 34
E-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.
Linki

 
(wupwarszawa.praca.gov.pl)
Wybierz typ beneficjenta O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:
•    powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
•    Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;
•    Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.
Dla kogo? W ramach projektów wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30 lat i powyżej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:
•    osób w wieku 50 lat i więcej,
•    osób z niepełnosprawnościami,
•    osób długotrwale bezrobotnych,
•    osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
•    kobiet.
 
Wybierz obszar wsparcia województwo mazowieckie
Na co? W ramach projektów mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w ww. ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia.W ramach projektów planowane jest zastosowanie Pakietu narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku pracy (Pakiet), składającego się z typów operacji, wskazanych w karcie zgłoszenia projektu PUP, która stanowiła podstawę ujęcia projektu w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.
Maksymalna kwota dofinansowania
 
Maksymalne kwoty dofinansowania projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%
(80% UE i 20% wkład krajowy).
Minimalny wkład własny Nie dotyczy.
Wartość projektu Maksymalne wartości projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
 
 
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
Tel.: (22) 578 44 34
E-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.
 
Przekierowanie do dokumentów Programu
 
 
Strona internetowa IP: wupwarszawa.praca.gov.pl
 
Strona portalu internetowego RPO WM 2014 – 2020: www.funduszedlamazowsza.eu
 

Do pobrania:

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym RPO WM 2014-2020 (wersja aktualna z dnia 24.01.2017 )
Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym RPO WM 2014-2020 (wersja archiwalna)
Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym RPO WM 2014-2020 (wersja archiwalna)
Załącznik 1 - Podział środków w ramach działania 8.1 RPO WM na 2017 r.
Załącznik 2 - Podział środków w ramach działania 8.1 RPO WM na 2018 r.
Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020
Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalno-merytorycznej
Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IP RPO WM o bezstronności
Załącznik 7 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM
Załącznik 8 - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS
Załącznik 9 - Wzór tabeli z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania, przekazywanej przez IP RPO WM do IZ RPO WM
Załącznik 10 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja aktualna)
Załącznik 10 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja archiwalna)
Załącznik 10.4 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik 10.5 - Harmonogram płatności
Załącznik 10.6 - Wzór Informacji o uczestnikach Projektu
Załącznik 10.7 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu
Załącznik 10.8 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik 10.9 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik 10.10 - Obowiązki informacyjne i promocyjne Beneficjenta
Załącznik 10.11 - Harmonogram realizacji projektu
Załącznik 10.12 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik 11 - Oświadczenie o tożsamości i kompletności wersji na płycie CD i papierowej
Załącznik 12 - Oświadczenie o minimalnym poziomie kryterium efektywności zatrudnieniowej 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę