Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zmiana w Regulaminie Konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Stopa bezrobocia w czerwcu

Na koniec czerwca br. na Mazowszu było zarejestrowanych 168 342 bezrobotnych, w tym 85 786 kobiet (51 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 6,3 proc. (średnia dla kraju 7,1 proc.).

Baza zawartych umów w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję Bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego...

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-promocyjnych „Nowy żłobek szansą na powrót rodzica do pracy, czyli spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce czy też nianie”

Zapraszamy na jednodniowe spotkania informacyjno-promocyjne pt. "Nowy żłobek szansą na powrót rodzica do pracy, czyli spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce czy też nianie".

Zaproszenie na szkolenie - „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników”

Rekrutacja zakończona 11 sierpnia z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.

Nabór wniosków ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktualizacja projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich

Zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków.

Rekomendacje dla Instytucji Rynku Pracy dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie publikuje poniżej rekomendacje dla Instytucji Rynku Pracy. Rekomendacje wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży.

Wyświetlanie 1 - 10 z 822 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę