Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Harmonogram dla konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17

Przekazujemy zaktualizowany harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 z 19.01.2018 r.

Nowy rok - nowe oznakowanie projektów

Od 2018 r. działania finansowane z Funduszy Unijnych zyskały nowe, wzbogacone oznakowanie. Oprócz znaku Funduszy Unijnych i flagi UE do ciągu znaków wprowadziliśmy flagę narodową.

Aktualna lista projektów żłobkowych z Warszawy i okolic (8.3.2 RPO WM 2014-2020)

Udostępniamy nową listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16.

Zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17 z 12.01.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17. Zapis w pkt. V, ppkt 9 regulaminu tj.; " IP dopuszcza możliwość, iż na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wniosek o dofinasowanie składany w formie elektronicznej nie musi być opatrzony podpisem elektronicznym,...

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe "Spadochron"

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej płockiej filii WUP w dniach 12-16 lutego organizuje zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego „Spadochron - jak planować karierę zawodową".

Zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie publikuje podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020.

Rekrutacja na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę