Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16