Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020