Dokumenty programowe:

 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z 1 grudnia 2017 r. wraz  z załącznikami - wersja aktualna (obowiązuje od 1 grudnia 2017r.)
  Wersje archiwalne:
  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz  z załącznikami (06.09.2017 r.)
 3. Umowa Partnerstwa - wersja aktualna (obowiązuje od sierpnia 2017r.)
  Wersje archiwalne:
  Umowa Partnerstwa (23.05.2014 r.)

Dokumenty obowiązujące:

 1. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 19.07.2017r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 (19.09.2016 r.)
  Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 (10.04.2015 r.)
 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 01.01.2018r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (2.11.2016 r.)
  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (22.07.2015 r.)
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 06.03.2017r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (31.03.2016 r.)
 4. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 08.05.2015 r. (obowiązuje od 08.05.2017 r.)    
 5. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 3.11.2016 r.)
  Załącznik do Wytycznych nr 1: Wzór Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 2: Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 3: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym          
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (30.04.2015 r.)
  Załącznik 1. Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych
  Załącznik 2. Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych
  Załącznik 3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 18.05.2017 r. (obowiązuje od 18.05.2017 r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (22.04.2015 r.)
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 z 28.10.2015 r. (obowiązuje od 28.10.2015 r.)
 8. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - (obowiązuje od 19.12.2017 r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (03.03.2015 r.)
 9. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 31.03.2015 r. (obowiązuje od 31.03.2015 r.)
 10. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lutego 2017 r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (08.05.2015 r.)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21.07.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 21.07.2017 r.)
  Wersje archiwalne:
  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (14.06.2016 r.)
 12. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  (obowiązuje od 22.04.2015 r.)
 13. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lipca 2017 r.)
  Wersje archiwalne:
  Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015r.)
  Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (grudzień 2016 r.)

Rozporządzenia unijne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
   
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
   
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
   
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Rozporządzenia polskie:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
   
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.

Ustawy:

 1. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, późn. zm.)
 2. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.)
 3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) z dn. 02.09.2017 r.
     Opis zmian od ostatniej wersji PDF

  Wersje archiwalne:
  Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa (22.02.2016 r.)
 4. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
 5. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
 6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)