Dokumenty programowe:
 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 razem z załącznikami (14 lipca 2017r.)
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 razem załącznikami (8 marca 2017r.) - wersja archiwalna
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (15 lipca 2016 r.) - wersja archiwalna
  Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych Osiach Priorytetowych
  Załącznik 2a - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
  Załącznik 2b - Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020
  Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Osi Priorytetowych, działań i poddziałań
  Załącznik 4 - Wprowadzenie
  Załącznik 4 - Roczne Plany Działania PO WER na 2016 r.
  Załącznik 5 - Wykaz projektów w trybie pozakonkursowym  
 1. Umowa Partnerstwa (wersja PL)
 2. Umowa Partnerstwa ( wersja ANG)
   
 3. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 ( wersja obowiązująca od dnia 18 maja 2017r.)
  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 ( wersja archiwalna  22.04.2015-17.05.2017).
  Załącznik 4- Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (wersja archiwalna 22.02.2015-17.05.2017r.)
   Załącznik 5- Wzór metryki wskaźnika kluczowego (wersja obowiązująca od dnia 18 maja 2017r.)
   Załącznik 5- Wzór metryki wskaźnika kluczowego (wersja archiwalna  22.04.2015-17.05.2017r.) 
   Załącznik 6- Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS ( wersja obowiązująca od dnia 18 maja 2017r.)
   Załącznik 6- Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS ( wersja archiwalna 22.02.2015-17.05.2017r.)
   Załącznik 8- Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (wersja obowiązująca od dnia 18 maja 2017r.
      
Dokumenty obowiązujące:
 1. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020
 2. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 3. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 4. Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020
 5. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
 7. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 8. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja archiwalna)
 9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020- obowiązuje od 23 sierpnia 2017r.
 10. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 - wersja archiwalna
 11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 - wersja archiwalna
 12. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020
 13. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020
 15. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wesja aktualna (obowiązuje od 3.11.2016 r.)
  Załącznik do Wytycznych nr 1: Wzór Rocznego Planu Działań Informacyjnychi Promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 2: Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 3: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
   
 16. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja archiwalna
Załącznik 1. Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych
Załącznik 2. Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych
Załącznik 3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu
 1. Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych
 2. Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020 - wytyczne nieobowiązujące
 3. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja archiwalna 14.06.2016r. )
  Załącznik 1. Karta wizualizacyjna dla PO WER
 4. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 2.11.2016 r.)
 6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020 - wersja archiwalna
 7. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
 8. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Strategia komunikacji PO WER na lata 2014-2020
 10. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna - październik 2015r.)
 11. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020
 12. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
   
 Rozporządzenia unijne:
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFFROW oraz EFMiR
 3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 4. Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
 5. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 Ustawy:
 1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020