Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

 
Beneficjent realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie, który został zatwierdzony przez IP na etapie oceny projektów. Istnieje jednak możliwość wprowadzania pewnych modyfikacji w projekcie. Mogą być one zgłoszone nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. Po wprowadzeniu zmian we wniosku konieczne jest dokonanie aktualizacji dokumentu oraz przekazanie go do akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Zmiany w projekcie są jednocześnie zgłaszane za pośrednictwem systemu  SL2014 oraz Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. W przypadku zmian w budżecie projektu, których wartość nie przekracza 10% wartości środków zgoda IP nie jest konieczna. Należy jednak pamiętać, że wskazana wartość procentowa środków odnosi się do kwot określonych we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy, oraz że przesunięcia w budżecie:

1)    Nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;
2)    Nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zakupu środków trwałych;
3)    Nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących wydatków ponoszonych poza  
       terytorium kraju i UE;
4)    Nie będą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zadań zleconych;
5)    Nie będą wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi;
6)    Nie będą dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.

Beneficjent powinien pamiętać, iż w przypadku zmian przekraczających próg 10%, wydatkowanie środków niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie odbywa się na własne ryzyko beneficjenta. Uzyskanie zgody IP na proponowane zmiany zapewnia natomiast ciągłość, przejrzystość oraz  zgodność proponowanych założeń z unijnymi regulacjami, w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków.