Poznaj zasady promowania projektu


Obowiązki informacyjno - promocyjne w ramach projektu powinny być wypełniane od momentu podpisania umowy przez beneficjenta, lub od 1 stycznia roku kalendarzowego, czyli od momentu rozpoczynania realizacji projektu w przypadku powiatowych urzędów pracy. Zakres zadań dla beneficjenta Osi I PO WER opiera się na zaleceniach zawartych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji i polega na:
 
 1. Oznaczaniu  znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich;
 2. Umieszczaniu plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu;
 3. Umieszczaniu opisu projektu na stronie  internetowej;
 4. Przekazywaniu informacji osobom i podmiotom o realizacji projektu
 5. Dokumentowaniu działań informacyjno – promocyjnych.
1. OZNACZANIE ZNAKIEM UNII EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Oznakowanie konieczne do stosowania przez instytucję realizującą projekt w ramach PO WER omówione jest szczegółowo w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Gotowe pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładkach: „Jak skorzystać z funduszy europejskich? - Poznaj obowiązki przy realizacji projektówPromocja Funduszy Europejskich" i przedstawiają się następująco:
 
Znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego


Znaki powinny być uwzględniane:
 • we wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych np. ulotkach, broszurach, publikacjach, notatkach prasowych, stronach internetowych, newsletterach, mejlingach, materiałach filmowych, promocyjnych, podczas konferencji, spotkań;
 • we wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej np. dokumentacji przetargowej, ogłoszeniach, analizach, raportach, wzorach umów i wniosków;
 • na dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie np. zaświadczeniach, certyfikatach, zaproszeniach, materiałach informacyjnych, programach szkoleń i warsztatów, listach obecności, prezentacjach multimedialnych, umowach, korespondencji kierowanej do uczestników.
Istotne informacje dotyczące stosowania oznaczeń:
 • Znaki FE i UE  muszą być umieszczane w widocznym miejscu;
 • Znaki powinny występować w kolorze;
Wersję jednobarwną można stosować w przypadkach, gdy stosowanie wersji kolorowej nie jest możliwe ze względów technicznych.
*Zaleca się, by odgórnie przyjętą zasadą było dostosowywanie wyglądu dokumentów własnych do możliwości technicznych. W przypadku, gdy beneficjent stosuje
na pismach znaki kolorowe, to wydruk powinien być do tego dostosowany. W przypadku braku możliwości technicznych kolorowego wydruku zaleca się stosowanie znaków w trybie achromatycznym, by wydruk spójny był z trybem zastosowania kolorów. Należy zwrócić uwagę, iż zalecenia te odnoszą się do dokumentów opracowywanych przez beneficjenta.
 • Liczy się kolejność znaków FE i UE
W układzie poziomym: znak FE zawsze po lewej stronie, znak UE po prawej;

W układzie pionowym: znak FE z nazwą programu na górze, UE na dole;
 
 • Powinna być zachowana liczba maksymalnie 4 znaków w zestawieniu;
Należy pamiętać, że jeśli w zestawieniu występują inne znaki, nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków można dodatkowo umieścić swoje logo jako beneficjenta lub np. logo Instytucji Pośredniczącej. W zestawieniu nie mogą się jednak znaleźć  znaki wykonawców realizujących działania w projekcie, tj. np. instytucje realizujące szkolenia.


2. UMIESZCZENIE PLAKATU INFORMACYJNEGO W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Sposób oznaczania projektu zależny jest od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania, dlatego też na beneficjentach Osi I PO WER ciąży obowiązek umieszczania plakatu informacyjnego. Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru. Jego minimalny rozmiar to format A3 (arkusza o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.


Informacje niezbędne do umieszczenia na plakacie:

Plakat powinien zawierać:
 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny)
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).
Wzór plakatu:Na plakacie można umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne. Oznaczenie powinno być wyeksponowane w widocznym miejscu, ale nie musi znajdować się w każdym pomieszczeniu, obiekcie w którym przebywa uczestnik projektu. Najważniejsze, by miejsce było oznakowane.
Plakatem nie musi być oznakowane stanowisko pracy osoby zatrudnionej do obsługi projektu oraz siedziba firmy założonej w ramach projektu za pośrednictwem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Zgodnie z interpretacją Rozdziału 12.11 „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta…" Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznaje iż „plakat powinien być umieszczany w lokalizacjach związanych z działaniami prowadzonymi przez beneficjenta. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast uczestnika projektu i prowadzonych przez niego działań w ramach projektu. W związku z tym: plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także miejscach w których realizuje działania stanowiące integralną część  projektu np. szkolenia, w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które w ramach projektu stanowią niejako przedłużenie beneficjenta.
 
*Wyjątkowo w przypadku projektów powiatowych urzędach pracy plakaty znajdujące się
u pracodawców nie muszą zawierać informacji o kwocie dofinansowania. Wystarczająca jest ogólna informacja, o tym że projekt uzyskał dofinansowanie z EFS. Zasada ta obowiązuje jednak tylkow siedzibach pracodawców.
 
3. UMIESZCZANIE OPISU PROJEKTU NA STRONIE INTERNETOWEJ

Wypełnianie tego obowiązku jakkolwiek obligatoryjne, powiązane jest bezpośrednio z możliwościami technicznymi strony internetowej. Istotne, by informacja była zawarta
i dostępna dla potencjalnych uczestników projektu. Należy dołożyć wszelkich starań, by schemat informacji był spójny z zaleceniami zawartymi w „Podręczniku…".
Znaki i informacje należy umieścić na swojej głównej stronie lub podstronie poświęconej projektowi. Jeśli jest to niemożliwe opis powinien być dostępny w widocznej zakładce. Najważniejsze, by potencjalny uczestnik mógł z łatwością zlokalizować informacje o projekcie. Informacja na stronie powinna zawierać:
 •  zestawienie znaków złożone ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą Wiedza Edukacja Rozwój,
 •  znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.
Flaga UE z napisem Unia Europejska powinna być widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową,  bez konieczności przewijania strony w dół. Możliwe są dwa rozwiązania do zastosowania na stronie:
 1. w momencie wejścia na stronę widoczny będzie zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska,
 2. w polu widzenia użytkownika strony można umieścić dodatkową flagę UE tylko z napisem Unia Europejska. Napis Unia Europejska może się znajdować w dowolnym położeniu wobec flagi np.:

Informacja na stronie musi zawierać krótki opis projektu, w tym:
 • cel projektu,
 • planowane efekty,
 • wartość projektu,
 • wkład Funduszy Europejskich.
4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI OSOBOM I PODMIOTOM O REALIZACJI PROJEKTU

Za wypełnienie obowiązku przekazywania informacji o projekcie uznaje się oznakowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, zamieszczenie plakatu A3, zamieszczenie informacji na stronie internetowej, innymi słowy wszystkie działania, dzięki którym instytucje, czy osoby fizyczne dowiedzą się o realizowanym projekcie.
 
5. DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem powinny zostać udokumentowane. Dokumentacja powinna być przechowywana w wersji papierowej lub elektronicznej razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.  W przypadku wytworzenia przedmiotów promocyjnych należy zachować pojedyncze egzemplarze tych przedmiotów np. broszur, publikacji, albo ich zdjęć. 
Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie.

 

Loga do pobrania: