Wiadomości - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Wiadomości RPO WM

Współpraca, rozwój, wdrażanie - 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? O tym będzie można się dowiedzieć na 8. Forum Rozwoju Mazowsza.

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Lista projektów, które uzyskały uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS po procedurze odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu...

Szkolenie z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach realizowanych z RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 25 września organizuje jednodniowe szkolenie z zakresu Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z asady równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Materiały ze spotkania informacyjno-promocyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zorganizował 1 września br. spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19 lipca 2017 r. znowelizowane zostały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Dokument obowiązuje od 23 sierpnia 2017 r.

Wyświetlanie 1 - 10 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę