Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Dokumenty programowe:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 12.02.2015 r.
   
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 18 lipca 2017 r. (wersja 1.26)
 
Dokumenty obowiązujące:
 
 1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
 2. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. - wersja archiwalna
 3. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. - wersja archiwalna
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 2.11.2016 r.)
 5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22.07.2015 r. - wersja archiwalna
 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - wersja archiwalna
 8. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.
   
 9. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 3.11.2016 r.)
  Załącznik do Wytycznych nr 1: Wzór Rocznego Planu Działań Informacyjnych
  i Promocyjnych 

  Załącznik do Wytycznych nr 2: Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 3: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
   
 10. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30.04.2015 r. - wersja archiwalna

  Załącznik 1. Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych
  Załącznik 2. Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych
  Załącznik 3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu
   
 11. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 ( wersja obowiązująca od dnia 18 maja 2017r.)
 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 z dnia 28.10.2015 r.
   
 2. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2015 r.
   
 3. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r.
   
 4. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.
   
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 14.06.2016 r. - wersja archiwalna
 6. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 21.07.2017 r.
 7. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
   
 8. Strategia komunikacji RPO WM na lata 2014-2020
   
 9. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna - październik 2015)
 10. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne programowe:
 1. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1159/70/15 z dnia 28.08.2015 r.
   
 2. Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 05.07.2016 r.
   
 3. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 4. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Rozporządzenia unijne:
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
   
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
   
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
   
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Rozporządzenia polskie:
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
   
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.

Ustawy:
 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, późn. zm.)
   
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.)
 3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
   
 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
   
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
   
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
 
 Podręczniki i publikacje:
 1. Podręcznik Beneficjenta SL 2014 - wersja 1.7
 2. Instrukcja multimedialna beneficjenta SL2014
 3. Podręcznik "Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę