Zobacz ogłoszenia o naborze 2016 - 8.3.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/16
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 30.09.2016 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 21.10.2016 r. do godz. 15.59
Brak dokładnej daty -
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego
Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417) z obszaru nieobjętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.   
Przewiduje się następujące typy operacji:
 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3;
 • Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 w podmiotach już istniejących;
 • Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie
o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
 • sprawowanie opieki przez nianię,
 • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego.
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
  i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 •  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 •  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 •  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 •  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje: 
 • wynagrodzenie personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub;
 • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu lub;
 • wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.                                                                                                                                                      
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4.3636 z dn. 28.07.2016 r. wynosi
17 978 032,00 PLN.
Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja aktualna)
Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja archiwalna z dnia 19.07.2016 r.)
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi 
 
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS;
Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.pl, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34
Linki

 
Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl)
Wybierz typ beneficjenta O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417) z obszaru nieobjętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.
Dla kogo?
W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:
 
 • osób fizycznych powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3
Wybierz obszar wsparcia Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.
Na co? Przewiduje się następujące typy operacji:
 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3;
 • Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 w podmiotach już istniejących;
 • Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie
o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
 • sprawowanie opieki przez nianię,
 • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego.
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 •  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 •  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 •  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 •  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3;
 • szkolenia dla opiekunów.
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje:
 • wynagrodzenie personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub;
 • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu lub;
 • wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Maksymalna kwota dofinansowania
 
Nie określono
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. PLN
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
 
 
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00)
, w Punkcie Informacyjnym EFS;
Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.pl, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34
 
Przekierowanie do dokumentów Programu
 
 
Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz
portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)
 

Do pobrania:

Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16
Załacznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020
Załacznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020
Załacznik nr 3 - Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością
Załacznik nr 4 - Wzór wniosku  o nadanie_zmianę_wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej
Załacznik nr 5 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
Załacznik nr 6 - Wzór umowy 8.3.1 (wersja aktualna)
Załacznik nr 6 - Wzór umowy 8.3.1 (wersja archiwalna z dnia 19.07.2016 r.)
Załacznik nr 6 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie wraz z załacznikami (wersja aktualna)
Załacznik nr 6 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie wraz z załacznikami (wersja archiwalna z dnia 19.07.2016 r.)
Załacznik nr 6.2 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załacznik nr 6.3 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług
Załacznik nr 6.11 - Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WM 2014-2020
Załącznik nr 7 - Lista najczęściej finansowanych towarów i usług
Załacznik nr 8  - Instrukcja użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020
Załacznik nr 9 - Karta weryfikacji poprawności formalnej wniosku
Załacznik nr 10 - Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
Załącznik nr 11 - Wykaz gmin uprawnionych do udziału w konkursie
Załacznik nr 12 - Klasyfikacja DEBURGA

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę