Zobacz ogłoszenia o naborze 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


 
Informacje do ogłoszenia o naborze - ZAKOŃCZONY
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31.12.2015 r. od godz. 00:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 29.01.2016 r. do godz. 16:00
Brak dokładnej daty -
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2016 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem
Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), dużych przedsiębiorstw oraz PUP.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417).
Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, należących do grup defaworyzowanych, poprzez:
1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe); 
Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD). W IPD zostanie określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych do reaktywacji zawodowej osób objętych wsparciem. Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w szczególności w przypadkach zaplanowania kariery zawodowej w obszarze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie skierowanie uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie kolejnych kroków, prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji.
2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy; 
Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających
bez zatrudnienia i uzyskaniu przez nich nowych kwalifikacji zapewniających zwiększenie szans na reaktywację zawodową [1]
3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego; 
Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych
u pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane w szczególności do osób powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu oraz w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%.                                                                                                                                                     
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2631 wynosi 21 059 714,00 PLN.
Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi 
 
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16,
01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00)
, w Punkcie Informacyjnym EFS;
Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34
Linki
 
Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl)
Wybierz typ beneficjenta O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), dużych przedsiębiorstw oraz PUP.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417).
Dla kogo?
 
W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo[2]w wieku 30 lat i więcej należących co najmniej
do jednej z poszczególnych grup :
 
  • Osoby powyżej 50 roku życia
 
Osoby, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 50 r.ż. – weryfikowane na podstawie nr. PESEL
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
  • Kobiety
  • Osoby z niepełnosprawnościami[3]
 
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) - weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
Wybierz obszar wsparcia Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.
Na co?
 
Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, należących do grup defaworyzowanych, poprzez:
1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe); 
Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD). W IPD zostanie określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych do reaktywacji zawodowej osób objętych wsparciem. Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w szczególności w przypadkach zaplanowania kariery zawodowej w obszarze usług opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie skierowanie uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie kolejnych kroków, prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem operacji będą objęci wszyscy uczestnicy interwencji.
2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy; 
Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez zatrudnienia i uzyskaniu przez nich nowych kwalifikacji zapewniających zwiększenie szans na reaktywację zawodową. [4]
3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane w szczególności do osób powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.
Maksymalna kwota dofinansowania
 
Nie określono
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%.                                                                                                                                                     
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. PLN
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
 
 
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00)
, w Punkcie Informacyjnym EFS;
Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34;
 
Przekierowanie do dokumentów Programu
 
 
Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz
portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)
 
 
  1. W przypadku projektów, w których realizowane będą szkolenia IOK rekomenduje, aby minimum 12% uczestników projektu zostało objętych szkoleniami kończącymi się nabyciem kwalifikacji zawodowych, nadanych w wyniku walidacji i certyfikacji zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020".Rekomendacja ta ma na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji, w odniesieniu do rynku pracy.
  2. Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo.Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie
  3. Grupa docelowa zgodna z 1 Kryterium dostępu dla Działania 8.2 (8i) Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo
  4. W przypadku projektów, w których realizowane będą szkolenia IOK rekomenduje, aby minimum 12% uczestników projektu zostało objętych szkoleniami kończącymi się nabyciem kwalifikacji zawodowych, nadanych w wyniku walidacji i certyfikacji zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020". Rekomendacja ta ma na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji, w odniesieniu do rynku pracy.

Pliki do pobrania:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę