Pobierz wzory dokumentów

Wzory zestawień na potrzeby prowadzonych przez Wydział Kontroli EFS WUP w Warszawie kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 oraz Działania 1.2 Poddziałania 1.2.1 PO WER:

Tabela 1 - Zestawienie personelu projektu
Tabela 2 - Zestawienie postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie 
Tabela 3 - Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Tabela 4 - Zestawienie uczestników projektu
Tabela 5- Harmonogram form wsparcia 1.2 PO WER – wzór