Pobierz wzory dokumentówBeneficjencie! Jeśli realizujesz projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 to co najmniej raz w trakcie realizacji projektu, ale i po jego zakończeniu odwiedzi Cię zespół kontrolujący z Wydziału Kontroli EFS  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Pamiętaj! Na potrzeby kontroli przygotuj pliki zawierające dane uczestników, personelu, harmonogramy form wsparcia itp. Żeby ułatwić Ci przekazanie danych zamieszczamy poniżej wzory dokumentów, które wypełnisz i przekażesz zespołowi kontrolującemu.


Wzory zestawień na potrzeby prowadzonych przez Wydział Kontroli EFS WUP w Warszawie kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 oraz Działania 1.2 Poddziałania 1.2.1 PO WER:

Tabela 1 - Zestawienie personelu projektu
Tabela 2 - Zestawienie postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie 
Tabela 3 - Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Tabela 4 - Zestawienie uczestników projektu
Tabela 5- Harmonogram form wsparcia 1.2 PO WER – wzór