Często zadawane pytania - PO WER

 
Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z realizacją Działania 1.1 i 1.2 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Interpretacje WUP w Warszawie - Instytucji Pośredniczącej PO WER:

FAQ - Pytania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

FAQ -Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.24-14-001/16

FAQ - Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1, PO WER - 3 lipca 2015r.

Interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa:

Interpretacja IK UP dotycząca zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Stanowisko IK UP dotyczące stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dot. zapisów Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w zakresie zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Interpretacje Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej PO WER:

2017

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotycząca rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności 

Baza personelu- Często zadawane pytania
 

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Stanowisko IZ dotyczące dokumentowania kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO WER dotycząca kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotyczące angażowania pracowników beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) w roli personelu projektu

Interpretacja Instytucji Zarządzajacej PO WER dot. mozliwości wykonywania zadań w projekcie UE przez personel przebywający na urlopie wypoczynkowym
 

Pismo z Ministerstwa Rozwoju znak: DZF-IV.7620.18.2017.DS dotyczące wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu


Interpretacja MR dot. przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt 8 w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 
 
Interpretacja IP PO WER dotycząca pkt.4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówieńw ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Wytyczne z 19 września 2016 r.)

Stanowisko IZ odnośnie wysokości wypłacanych stypendiów szkoleniowych i stażowych w przypadku wystąpienia udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych

Stanowisko IZ w kwestiach problemowych dotyczących SL2014

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w kwestii organizacji staży w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020

2016

Stanowisko IZ PO WER w kwestii możliwości realizacji stażu u kilku pracodawców

Stanowisko IZ PO WER w zakresie kosztów racjonalnych usprawnień

Wyjaśnienia dotyczące angażowania personelu oraz kwalifikowania wydatków związanych z personelem projektu w myśl Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Stanowisko IZ PO WER dot. zakończenia udziału w projekcie

Stanowisko IZ PO WER w sprawie interpretacji KE dotyczącej trwałości i dochodu

Stanowisko IZ PO WER  w sprawie dochodu w projektach pozakonkursowych

Stanowisko IZ POWER w sprawie interpretacji zapisów dotyczących sposobu angażowania i wynagradzania opiekunów stażystów

Stanowisko IZ POWER w sprawie oznaczania działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych

Stanowisko IZ POWER w kwestii uwzględniania w projektach konkursowych stypendiów szkoleniowych czy stażowych

Stanowisko IZ POWER w sprawie realizacji w projektach EFS doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Stanowisko IZ POWER w kwestii kwalifikowania wydatków w projektach PUP związanych z odbyciem stażu przez bezrobotnego

Stanowisko IK UP w sprawie stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100.000 EUR wkładu publicznego

Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stanowisko IK UP dotyczące mechanizmu racjonalnych usprawnień

FAQ – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko IZ w zakresie umieszczania plakatu A3 z informacją na temat realizowanego projektu w ramach PO WER

Interpretacja IZ PO WER dotycząca stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko IZ PO WER dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.1

Stanowisko IZ PO WER w sprawie potencjału kadrowego beneficjenta Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Stanowisko IZ PO WER w sprawie rekomendacji w zakresie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień na materiały programowe przeznaczonych do transmisji przez nadawców

Interpretacja IZ PO WER w zakresie partnerstwa w kontekście podmiotów powiązanych

Interpretacja IZ PO WER dotycząca zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych

Interpretacja IZ PO WER dotycząca zawierania umów o pracę w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE


Interpretacje Ministerstwa Finansów

Interpretacja Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania wydatków w projekcie za pomocą metod uproszczonych