Często zadawane pytania - PO WER

 
Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z realizacją Działania 1.1 i 1.2 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Interpretacje WUP w Warszawie - Instytucji Pośredniczącej PO WER:

FAQ - Pytania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

FAQ -Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.24-14-001/16

Interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa:

Stanowisko IK UP dotyczące stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dot. zapisów Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w zakresie zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Interpretacje Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej PO WER:

2017

Stanowisko IZ dotyczące dokumentowania kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO WER dotycząca kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotyczące angażowania pracowników beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) w roli personelu projektu

Interpretacja Instytucji Zarządzajacej PO WER dot. mozliwości wykonywania zadań w projekcie UE przez personel przebywający na urlopie wypoczynkowym
 

Pismo z Ministerstwa Rozwoju znak: DZF-IV.7620.18.2017.DS dotyczące wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu


Interpretacja MR dot. przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt 8 w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 
 
Interpretacja IP PO WER dotycząca pkt.4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówieńw ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Wytyczne z 19 września 2016 r.)

Stanowisko IZ odnośnie wysokości wypłacanych stypendiów szkoleniowych i stażowych w przypadku wystąpienia udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych

Stanowisko IZ w kwestiach problemowych dotyczących SL2014

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w kwestii organizacji staży w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020

2016

Stanowisko IZ PO WER w kwestii możliwości realizacji stażu u kilku pracodawców

Stanowisko IZ PO WER w zakresie kosztów racjonalnych usprawnień

Wyjaśnienia dotyczące angażowania personelu oraz kwalifikowania wydatków związanych z personelem projektu w myśl Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Stanowisko IZ PO WER dot. zakończenia udziału w projekcie

Stanowisko IZ PO WER w sprawie interpretacji KE dotyczącej trwałości i dochodu

Stanowisko IZ PO WER  w sprawie dochodu w projektach pozakonkursowych

Stanowisko IZ POWER w sprawie interpretacji zapisów dotyczących sposobu angażowania i wynagradzania opiekunów stażystów

Stanowisko IZ POWER w sprawie oznaczania działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych

Stanowisko IZ POWER w kwestii uwzględniania w projektach konkursowych stypendiów szkoleniowych czy stażowych

Stanowisko IZ POWER w sprawie realizacji w projektach EFS doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Stanowisko IZ POWER w kwestii kwalifikowania wydatków w projektach PUP związanych z odbyciem stażu przez bezrobotnego

Stanowisko IK UP w sprawie stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100.000 EUR wkładu publicznego

Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stanowisko IK UP dotyczące mechanizmu racjonalnych usprawnień

FAQ – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko IZ w zakresie umieszczania plakatu A3 z informacją na temat realizowanego projektu w ramach PO WER

Interpretacja IZ PO WER dotycząca stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko IZ PO WER dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.1

Stanowisko IZ PO WER w sprawie potencjału kadrowego beneficjenta Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Stanowisko IZ PO WER w sprawie rekomendacji w zakresie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień na materiały programowe przeznaczonych do transmisji przez nadawców

Interpretacja IZ PO WER w zakresie partnerstwa w kontekście podmiotów powiązanych

Interpretacja IZ PO WER dotycząca zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych

Interpretacja IZ PO WER dotycząca zawierania umów o pracę w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE


Interpretacje Ministerstwa Finansów

Interpretacja Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania wydatków w projekcie za pomocą metod uproszczonych