Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Rekrutacja zakończona! Spotkanie informacyjne o konkursie z 8.3.1 RPO WM

Organizujemy spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia miejsc opieki dla dzieci na Mazowszu w ramach konkursu z RPO WM.

Nowy wzór umowy w ramach RPO WM (projekty pozakonkursowe)

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje obowiązujący od 17 czerwca br. zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe RPO WM na lata 2014-2020 przyjęty 17 czerwca br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Lista projektów z naboru RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18

Przekazujemy zestawienie zatwierdzonych Uchwałą nr 835/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów pozakonkursowych złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach...

Współpraca, rozwój, wdrażanie - 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? O tym będzie można się dowiedzieć na 8. Forum Rozwoju Mazowsza.

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Komunikat dotyczący zmian w regulaminie konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zamieszcza listę ze składem Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów, które uzyskały uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS po procedurze odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu...

Szkolenie z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach realizowanych z RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 25 września organizuje jednodniowe szkolenie z zakresu Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z asady równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Materiały ze spotkania informacyjno-promocyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zorganizował 1 września br. spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Wyświetlanie 1 - 10 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę