Antykorupcja i nadużycia finansowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


DEKLARACJA ANTYKORUPCYJNA
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji  Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 sprzeciwia się wszelkim przejawom nadużyć finansowych i korupcji i zobowiązuje się do:
  • promowania kultury organizacyjnej służącej przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym i korupcji,
  • zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji,
  • wykrywania nadużyć finansowych i korupcji,
  • reagowania w przypadku zidentyfikowania symptomu wystąpienia, lub powzięcia podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i korupcji,
  • przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą zjawisko nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów, realizując zasadę służby publicznej i bezinteresowności oraz mając na uwadze budowanie pozytywnego wizerunku swojej instytucji, stosują Politykę przeciwdziałania nadużyciom finansowym w WUP w Warszawie.
Przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oczekuje się również od Wnioskodawców oraz ich Partnerów realizujących projekty.
Informacje w zakresie zdarzeń o naturze nadużyć finansowych oraz korupcyjnej można przesyłać:
 
  • pocztą na adres:
    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
    ul. Młynarska 16
    01-205 Warszawa
    z dopiskiem "Antykorupcja"
  Zgłoszenia mają charakter poufny zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym.
 
Rekomendacje:
W celu zwiększenia świadomości w zakresie nadużyć finansowych i korupcji Urząd rekomenduje wszystkim pracownikom oraz osobom zainteresowanym zapoznanie się z następującymi dokumentami i informacjami:
Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego z dnia 9 kwietnia 2021 (Dz. Urz. UE C 2021.121.1),
Wykrywanie  przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF – Zapobieganie Nadużyciom,
Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez dział D.2 OLAF – Zapobieganie Nadużyciom,
Podręcznik antykorupcyjny dla urzędników – publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Podręcznik antykorupcyjny dla przedsiębiorców - publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników" – publikacja opublikowana na portalu edukacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych - publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Konflikt interesów czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników administracji rządowej,
Najwyższa Izba Kontroli, Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym INTOSAI GOV 9100,
Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe", Warszawa 2013,
Poradniki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji: „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?", Warszawa 2012,
Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalnie środki zwalczania nadużyć finansowych,
Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych,
Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2020.
 
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach internetowych:
 
Portal edukacyjny Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
European Anti-Fraud Office
Policja

 
Zidentyfikowane nadużycia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę