Antykorupcja i nadużycia finansowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


DEKLARACJA ANTYKORUPCYJNA

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest instytucją sprzeciwiającą się wszelkim przejawom nadużyć finansowych i korupcyjnych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach realizowanych zadań, także związanychz realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobowiązuje się do:
  • promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji,
  • zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji,
  • wykrywania nadużyć finansowych i korupcji,
  • reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego i korupcji (zidentyfikowania symptomu wystąpienia nadużycia finansowego/ korupcji),
  • przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą zjawisko nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów, realizując zasadę służby publicznej i bezinteresowności oraz mając na uwadze budowanie pozytywnego wizerunku swojej instytucji, stosują Politykę przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oczekuje się również od Wnioskodawców oraz ich Partnerów realizujących projekty w ramach programów operacyjnych, dla których Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest Instytucją Pośredniczącą.

Informacje w zakresie zdarzeń o naturze nadużyć finansowych oraz korupcyjnej, można przesyłać:
 
  • pocztą na adres:
    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

    ul. Młynarska 16
    01-205 Warszawa
    z dopiskiem "Antykorupcja"
 

Zgłoszenia mają charakter poufny zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym.
 
Praktyczne poradniki:

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami:


Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach internetowych:

Zidentyfikowane nadużycia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę