Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Nowy rok - nowe oznakowanie projektów

Od 2018 r. działania finansowane z Funduszy Unijnych zyskały nowe, wzbogacone oznakowanie. Oprócz znaku Funduszy Unijnych i flagi UE do ciągu znaków wprowadziliśmy flagę narodową.

Aktualna lista projektów żłobkowych z Warszawy i okolic (8.3.2 RPO WM 2014-2020)

Udostępniamy nową listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16.

Zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17 z 12.01.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17. Zapis w pkt. V, ppkt 9 regulaminu tj.; " IP dopuszcza możliwość, iż na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wniosek o dofinasowanie składany w formie elektronicznej nie musi być opatrzony podpisem elektronicznym,...

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie publikuje podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020.

Rekrutacja na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów.

Praca wakacyjna w Niemczech dla uczniów i studentów - lato 2018

Uczniowie i studenci zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Niemczech w okresie przerwy wakacyjne mogą ubiegać się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o formularze, które stanowią podstawę do późniejszego otrzymania umowy od pracodawcy niemieckiego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór nr POWR. 01.01.01-IP.24-14-001/17 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyświetlanie 1 - 10 z 267 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę