Zobacz ogłoszenia o naborze 2016 - 8.3.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2  Ułatwianie powrotu do aktywności zawodo
Termin, do którego można składać wnioskido dnia 19.09.2016 r. do godz. 15.59Brak dokładnej daty-Termin rozstrzygnięcia konkursuorientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2017 r.Miejsce składania wnioskóww formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego
Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)Sposób składania wniosków o dofinansowanieWniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.Kto może składać wnioski?O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.Na co można otrzymać dofinansowanie?Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.  
Przewiduje się następujące typy operacji:
 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych;
 • Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 • Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie
  o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 • Pokrycie części kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3. 
 W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
  i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 •  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 •  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 •  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 •  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3;
 • sfinansowanie przeszkolenie dziennego opiekuna.
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje:
 • wynagrodzenie personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub;
 • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.
Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektówKwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4.4261 z dn. 29.06.2016 r. wynosi 18 855 186,00  PLN.Regulamin konkursuRegulamin konkursuWzór wniosku o dofinansowanieWzór wniosku o dofinansowanie projektuWzór umowy o dofinansowanieWzór umowy o dofinansowanie projektuŚrodki odwoławcze przysługujące składającemu wniosekŚrodki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursuPytania i odpowiedzi 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16,
01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16:00)
, w Punkcie Informacyjnym EFS;
Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34Linki


Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl)Wybierz typ beneficjentaO dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.Dla kogo?

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób :
 
 • osoby fizyczne powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3.
 Wybierz obszar wsparciaDo wyboru zgodnie z tematyką konkursu.
ZIT WOFNa co?

Przewiduje się następujące typy operacji:
 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych;
 • Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 • Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie
  o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 • Pokrycie części kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3.
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
  i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 •  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 •  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 •  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 •  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3;
 • szkolenia dla opiekunów;
 • sfinansowanie przeszkolenia dziennego opiekuna.
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje:
 • wynagrodzenie personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub,
 • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
 Maksymalna kwota dofinansowania

Nie określonoPoziom dofinansowaniaMaksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.Minimalny wkład własnyMinimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.Wartość projektuMinimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. PLNDowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00)
, w Punkcie Informacyjnym EFS;
Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34;

Przekierowanie do dokumentów Programu
 

Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz
portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

wej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 29.08.2016 r. od godz. 8:00

Do pobrania:

Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (wersja 1.3 aktualna z dnia 24.08.2016 r.)
Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (wersja 1.2 archiwalna)
Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (wersja 1.1 archiwalna)
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020
Załącznik nr 3 - Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji
Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o nadanie\zmianę\wycofanie dostepu dla osoby uprawnionej
Załącznik nr 5 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Załącznik nr 6 - Wzór umowy 8.3.2
Załącznik nr 6.2 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 6.3 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług
Załącznik nr 6.4 - Harmonogram płatności
Załącznik nr 6.5 - Wzór informacji o uczestnikach projektu
Załącznik nr 6.6 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu
Załącznik nr 6.7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
Załącznik nr 6.8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
Załącznik nr 6.9 - Wymagania odnośnie systemu fiansowo-księgowego
Załącznik nr 6.10 - Obowiązki informacyjne beneficjenta
Załącznik nr 6.11 - Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WM 2014-2020     
Załącznik nr 7 - Lista najczęściej finansowanych towarów i usług
Załącznik nr 8 - Instrukcja użytkowania systemu MEWA 2.0
Załącznik nr 9 - Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WM (wersja aktualna z dnia 16.08.2016 r.)
Załącznik nr 9 - Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WM (wersja archiwalna)
Załącznik nr 10 - Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim
Załącznik nr 11 - Strategia ZIT dla WOF 2014-2020+
Załącznik nr 12 - Katalog problemów wskazanych w Strategii ZIT WOF
Załącznik nr 13 - Podział jednostek przestrzennych województwa mazowieckiego wg klasyfikacji Degurba

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 dla Osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy"  Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020.


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę