RPO WM 1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

RPO WM
27 maja 2015 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, na mocy którego Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej realizującej Działania 8.1 i 8.2 w ramach Osi Priorytetowej VIII "Rozwój Rynku Pracy". Kwota środków alokacji przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach działań, wynosi łącznie 172 356 319 EUR. 
W 2015 roku na mazowiecki rynek pracy trafi  82 955 800 zł. Ponad 80 proc. tej kwoty, tj. 66 265 800 zł, dostaną do dyspozycji powiatowe urzędy pracy, które w ramach projektów, aktywizować będą osoby bezrobotne powyżej 30. r. ż, zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, w tym: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, niepełnosprawne.
Uczestnikom projektów zapewnione będą wszystkie usługi i instrumenty wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kluczowym elementem będzie diagnozowanie sytuacji osób bezrobotnych oraz pośrednictwo pracy.
Pozostałe środki, tj. 16 690 000 zł, (przewidziane do realizacji w trybie konkursowym) dostępne będą dla wszystkich podmiotów (z wyłączeniem osób fizycznych i dużych przedsiębiorstw) i przeznaczone zostaną na aktywizację: osób powyżej 50 r.ż., kobiet, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz niepełnosprawnych, jak również osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy.Więcej informacji znajdą Państwo na serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego: www.funduszedlamazowsza.eu


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę