Formularz kontaktowy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Formularz kontaktowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: §1 "Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. § 2"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych." Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) i przedmiotu sprawy, której dotyczy. Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie można przesyłać: pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa z dopiskiem "Antykorupcja" pocztą elektroniczną na adres antykorupcja@wup.mazowsze.pl lub za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” Zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) dot. ochrony danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
* pole wymagane

To pole jest wymagane.

Wpisany tekst nie jest adresem email.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę