Zobacz ogłoszenia o naborze 2017 – 8.3.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Aktualności:
FAQ - często zadawane pytania dot. konkursu zamknietego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 z dnia 13.09.2017 r.
FAQ - często zadawane pytania dot. konkursu zamknietego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 z dnia 07.09.2017 r.
FAQ-często zadawane pytania dot. konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwia konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 nie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020

Komunikat w sprawie zmian w regulaminie konkursu z dnia 15.09.2017 r.
Komunikat w sprawie zmian w regulaminie konkursu z dnia 31.08.2017 r.
Komunikat w sprawie zmian w regulaminie konkursu z dnia 21.08.2017 r.
Stanowisko IZ RPO WM dotyczące pobierania opłat od opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 jako wkładu własnego beneficjentów ramach konkursu nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17 z Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020


 
Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski 31.08.2017 r., 8:00
Termin, do którego można składać wnioski 25.09.2017 r.,15:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2018 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.).
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
Przewiduje się następujące typy operacji:
1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
2. Świadczenie usług w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani.
 
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.                                                                                                                     
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2489 z dn. 29 czerwca 2017 r. wynosi 17 539 459,20 PLN.
Regulamin konkursu Regulaminie konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi
 
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS;
Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.pl, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);
Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34
Linki

 
Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl)
Dla kogo?
(
W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:
 
a) Osób bezrobotnych lub osoby biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu
na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu
na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy, oraz
b) Osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa
o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej
z wychowaniem dziecka, przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 
Maksymalna kwota dofinansowania
 
Nie określono
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.                                                                                                                                                     
Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. PLN
Przekierowanie do dokumentów Programu
 
 
Strona internetowa IOK (wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz
portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)
 

Załączniki:
Regulamin konkursu wersja 1.4 z 13.09.2017 r.
Regulamin konkursu (wersja archiwalna)
Regulamin konkursu (wersja archiwlana)
Regulamin konkursu (wersja archiwalna)
Załącznik 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020
Załącznik 2- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu -wresja 1.7 z 12.09.2017 r. Załącznik 3 - Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością
Załącznik 4 - Wniosek o nadanie/zmiane/wycofaniu dostepu dla osoby uprawnionej
Załącznik 5 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Załącznik 6a -Wzór umowy Działanie  8.3
Załącznik 6b - Wzór umowy Działanie 8.3 kwoty ryczałtowe
Załącznik 7 - Lista towarów
Załącznik 8 - Instrukcja mewa 2.0 w ramach RPO WM
Załącznik 9 - Karta weryfikacji poprawności  wniosku w  ramach  RPO WM
Załącznik 10 - Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
Załącznik 11 - Wykaz gmin nienależących do ZIT WOF, uprawnionych do udziału w konkursie
Załącznik 12 - Podział Jednostek Przestrzennych Województwa Mazowieckiego wg klasyfikacji DEGURBA
Załącznik 13 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące kwalifikowalności podatku od towarów i usług w projekcie RPOWM 2014-2020

Załącznik do umowy:
Oświadczenie o założeniu rachunku bankowego
Wniosek o nadanie zmiane wycofanie dostepu dla osoby uprawnionej
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Oświadczenie o sposobie rozliczania projektu partnerskiego
Harmonogram płatności
Oświadczenie o aktualności danych

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę